Pratite nas

Košarka

Sonja, Jelena, hvala za sve!

Foto: Košarkaški savez Srbije

Sve­ča­nom ce­re­mo­ni­jom pre utak­mi­ce sa Austra­li­jom, KSS se i zvanič­no opro­stio od dve legendarne trofejne reprezentativke – Jelene Bruks i Sonje Vasić

Ura­mlje­ne dre­so­ve, cve­će i satove Je­le­ni i So­nji uru­či­li su predsed­nik Ko­šar­ka­škog sa­ve­za Sr­bi­je Pre­drag Da­ni­lo­vić i potpred­sed­ni­ca KSS za žen­sku ko­šar­ku Ana Jo­ko­vić, dok im je mini­star spor­ta i omla­di­ne u Vla­di Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Va­nja Udovi­čić poklonio velike bukete cveća.

Pret­hod­no je na dva velika ekrana emitovan kra­tak film snimljen specijalno za ovu priliku, u ko­me su se biv­šim sa­i­gra­či­ca­ma obra­ti­le re­pre­zen­ta­tiv­ke Sr­bi­je uz pregršt emocija.

Po­čev­ši od Evrop­skog pr­ven­stva za ju­ni­or­ke, 2007. u No­vom Sa­du ka­da su Jelena i Sonja Sr­bi­ju vo­di­le do zla­ta, ostalo je isto­ri­ja koju su svih ovih go­di­na pi­sa­le za­jed­no – osvo­ji­le su u dre­su Sr­bi­je zlat­nu me­da­lju na Evrop­skom pr­ven­stvu 2015. go­di­ne u Bu­dim­pe­šti, pa bron­zu na Olim­pij­skim igra­ma 2016. u Ri­ju, za­tim još jed­nu bron­za­nu me­da­lju na Evrop­skom pr­ven­stvu u Be­o­gra­du 2019.

Ko­načno, zla­to na le­to­šnjem Evrop­skom pr­ven­stvu u Va­len­si­ji stavilo je zlatnu tačku na kraj bli­sta­vih re­pre­zen­ta­tiv­nih karijera.

Si­gur­no se i nas dve dru­ga­či­je ose­ća­mo. Je­le­na ipak i da­lje igra, za me­ne je ovo de­fi­ni­tiv­no tač­ka. Mo­žda je i pri­li­ka da se oprosti­mo pred pu­bli­kom ko­ju ni­smo ima­le u To­ki­ju, ali me­ni je uvek bi­lo naj­bit­ni­je sa ki­m si na te­re­nu ka­da si se opra­štao. I to je bi­lo me­ni sve bi­lo na me­stu. Sa tom eki­pom, sa ko­jom smo se nekako i in­den­ti­fi­ko­va­li, tim ko­ji da­nas pred­sta­vlja žen­sku repre­zen­ta­ci­ju Sr­bi­je, ta­ko da je ovo bi­la sa­mo ne­ka tač­ka, da se pri­ča tu za­o­kru­ži, ali, mi­slim da smo mi naj­lep­ši opro­štaj ima­le ovog le­ta”, rekla je Sonja Vasić.

Na poklonima i oproštaju zahvalila se i Jelena Bruks.

Stvar­no je di­van ose­ćaj bi­ti u Sr­bi­ji, sa svim ovim de­voj­ka­ma sa ko­ji­ma smo pro­vo­di­le sve div­ne tre­nut­ke. Že­lim svi­ma da se zahvalim što su nam da­li ovu div­nu po­dr­šku, ka­kvu su nam da­va­li svih ovih go­di­na. Di­van je ose­ćaj bi­ti ov­de”, istakla je Bruks.

Reklama

Ovo morate videti

Više u Košarka